Hành tươi Ấn Độ có chất lượng tốt nhất được bán rộng rãi